LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCE 2022

 PAZIŅOJUMS

par AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (vienotais reģ.Nr. 40003017085, juridiskā adrese: Kurzemes CMAS, Jaunpils pagasts, Tukuma novads) valde paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce notiks 2022.gada 27.aprīlī plkst.11.00 akciju sabiedrības telpās Jaunpils pagastā, Tukuma novadā. Balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams arī attālināti.

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” (turpmāk akciju sabiedrība) kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 876 000.

Akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. Valdes un padomes ziņojumi.
2. 2021.gada  pārskata apstiprināšana.
3. 2021.gada peļņas izlietošana.
4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2022.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

Informācija par balsošanu attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2022.gada 22.aprīļa plkst. 12.00 nosūta akciju sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: kcmas@kcmas.lv pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, kā akcionārs vēlas tikt identificēts: izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri nodrošina video tiešsaisti, elektronisko parakstu vai citu veidu, ko jāsaskaņo ar akciju sabiedrības valdi.  Akcionārs uz šo pašu e-pastu saņems lēmumu projektus un balsošanas veidlapu. Aizpildītu veidlapu akcionārs paraksta ar personisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

Parakstītu balsošanas veidlapu akcionārs nosūta no tā paša e-pasta, caur kuru pieprasīta balsošanas veidlapa līdz 2022.gada 25.aprīlim. Sapulcē tiks ņemti vērā tie balsojumi, kas būs iesūtīti e-pastā kcmas@kcmas.lv līdz 2022.gada 26.aprīļa plkst.12.00.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā, 2022.gada 27.aprīlī no plkst.10.30 līdz plkst.11.00 sapulces norises vietā.

Piedalīties akciju sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2022.gada 25.aprīlī līdz dienas beigām.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Papildus tam, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekam jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv) vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt akcionāru.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt akciju sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var  iepazīties no 2022.gada 13.aprīļa darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00 akciju sabiedrības birojā Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 20223184 un akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv

Lūdzam pievērst uzmanību aktuālajai informācijai akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv. Iespējams, ka drošības nolūkos sapulce var tikt pārcelta epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ.

 

 AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

 

← Atpakaļ