LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCE 2024

Paziņojums akcionāriem  par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Rīgā 2024. gada 11. janvārī.


[1] Akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija", reģ. Nr. 40003017085, juridiskā adrese: "Kurzemes CMAS", Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde pēc savas iniciatīvas sasauc un izziņo ārkārtas akcionāru sapulci atbilstoši Komerclikuma 270. panta pirmajai daļai, kura norisināsies 2024. gada 2. februārī plkst. 11.00 Sabiedrības biroja telpās, "Kurzemes CMAS", Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145 (turpmāk – Sapulce).

[2] Sabiedrības akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību. Sabiedrības akcionāram vai tā pārstāvim (neatkarīgi no klātienes vai attālinātas dalības) pēc Sabiedrības valdes pieprasījuma ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Ja akcionāru sapulcē piedalīsies (neatkarīgi no klātienes vai attālinātas dalības) vai balsojumu rakstveidā pirms akcionāru sapulces nodos Sabiedrības akcionāra pārstāvis, tad Sabiedrības akcionāram vai tā pārstāvim līdz akcionāru sapulces sākumam ir jāiesniedz Sabiedrībai valdei rakstveidā noformēta pilnvara vai ir jāuzrāda Sabiedrības valdei dokuments, kas apliecina Sabiedrības akcionāra pārstāvja tiesības pārstāvēt Sabiedrības akcionāru uz likuma pamata.


[3] Sabiedrības akcionāram ir tiesības rakstveidā balsot pirms akcionāru sapulces par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja Sabiedrības akcionārs vēlas izmantot iepriekš minētās tiesības, tad Sabiedrības akcionāram ir pienākums nodot Sabiedrības valdei savu balsojumu tādā veidā, kas ļauj Sabiedrības valdei to saņemt ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. februārim. Sabiedrības akcionāra balsojums ir nododams (1) elektroniskā dokumenta formā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi kcmas@kcmas.lv, vai (2) dokumentā papīra formā, uz kura Sabiedrības akcionāra vai tā pārstāvja paraksts ir apliecināts notariāli, nosūtot un vai iesniedzot to Sabiedrības juridiskajā adresē.

Sabiedrības akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrības valdi apstiprināt balsojuma saņemšanu un ir uzskatāms par klātesošu akcionāru sapulcē.

[4] Sabiedrības akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē attālināti, kas vienlaikus neierobežo Sabiedrības akcionāra tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcē klātienē. Ja Sabiedrības akcionārs vai tā pārstāvis vēlas attālināti piedalīties akcionāru sapulcē, tad viņam vai viņai ir pienākums par to informēt Sabiedrības valdi ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. februārim. Pieteikšanās veidlapa dalībai ārkārtas akcionāru sapulcē nododama (1) elektroniskā dokumenta formā, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi kcmas@kcmas.lv, vai (2) dokumentā papīra formā, uz kura Sabiedrības akcionāra vai tā pārstāvja paraksts ir apliecināts notariāli, nosūtot un vai iesniedzot to Sabiedrības juridiskajā adresē.

Sabiedrības akcionāram vai tā pārstāvim, piedaloties vai balsojot akcionāru sapulcē attālināti ir pienākums nodrošināt, ka pēc Sabiedrības valdes vai akcionāra pieprasījuma Sabiedrības valdei ir iespēja videorežīmā vizuāli identificēt Sabiedrība akcionāru vai tā pārstāvi, vienlaikus viņam vai viņai uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

[5] Ārkārtējai Sabiedrības akcionāru sapulcei tiek noteikta šāda darba kārtība:

  1. Sapulces atklāšana.
  2. Jauno padomes locekļu ievēlēšana amatā.
  3. Sabiedrības jauno statūtu apstiprināšana.

[6] Sabiedrības akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai institūcija, kura sasauc akcionāru sapulci, iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā. Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, iesniedz institūcijai, kura sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.

Sabiedrības akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Sabiedrības akcionāriem pirms un pēc Sapulces tiks nodrošināta bezmaksas pieeja akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem, lēmumu projektiem, kā arī ar citiem akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

Sabiedrības akcionāram ir tiesības vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces rakstveidā Sabiedrības valdei izdot jautājumus par ārkārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi kcmas@kcmas.lv, Sabiedrības valde var atteikties sniegt atbildes tikai tad, ja ir Komerclikuma 283. panta otrajā
daļā paredzētie iemesli.

[7] Gadījuma, ja Sabiedrības akcionāram vai tā pārstāvim ir jebkāda veida jautājumi saistībā ar akcionāru sapulces norisi, dalību tajā, balsošanas kārtību vai darba kārtībā minētajiem jautājumiem, tad aicinām sazināties ar Sabiedrības valdi elektroniski vai telefoniski.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem, un citiem dokumentiem akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājaslapā https://www.kurzemescmas.lv sadaļā “Jaunumi”, vai darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00 Sabiedrības biroja telpās, iepriekš piesakoties pa tālr. 20223144.


Pielikumā:

1. Pieteikšanās veidlapa attālinātai dalībai ārkārtas akcionāru sapulcē.
2. Balsojuma veidlapa.
3. Ārkārtas akcionāru sapulces protokols (projekts).
4. Statūtu jaunā redakcija (projekts).

Ar cieņu

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Valdes priekšsēdētājs Gatis Kaķis

← Atpakaļ