LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2015

                                                                        Akciju sabiedrība
                                    “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
                                                            Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085
                                                     Apmaksātais pamatkapitāls - Ls 438 000
 
 
2015.gada 28.aprīļa
kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi.
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2014. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2014.gada pārskatu.

3. 2014.gada zaudējumu segšana.
2014.gada zaudējumus EUR 98089 (deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro) segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2015.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.
4.1.   Par zvērinātu revidentu 2015.gadam apstiprināt SIA „Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV  40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134, atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāta Nr.25.
4.2.  Noteikt revidentam atlīdzību par 2015.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1450.00 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
Revīzijas komitejas funkcijas pildīs uzņēmuma padome, par to nesaņemot atlīdzību.

6. Akciju nominālvērtības denominācija uz euro un ar to saistītie statūtu grozījumi.
6.1.
  
Veikt Sabiedrības 438 000 (četri simti trīsdesmit astoņi tūkstoši) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 876 000 (astoņi simti septiņdesmit seši tūkstoši) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,70 (septiņdesmit euro centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 613 200 (seši simti trīspadsmit tūkstoši divi simti euro). 

6.2.
Sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību:
6.2.1. EUR 8760,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro) izmaksāt akcionāriem, uz 1 akciju izmaksājot EUR 0,02 (divi euro centi). 6.2.2. atlikušo summu EUR 1257,85 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit septiņi euro un astoņdesmit pieci centi) apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.

6.3.Noteikt, ka Sabiedrības akciju denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2015.gada 15.jūniju (dienas beigām), betakciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvās starpības akcionāriem izmaksa veicama 2015.gada 17.jūnijā, vadoties no akciju skaita pirms denominācijas.

6.4. I
zdarīt grozījumus statūtos – izteikt statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 613 200 (seši simti trīspadsmit tūkstoši divi simti euro). Sabiedrības kapitāls sastāv no 876 000 (astoņi simti septiņdesmit seši tūkstoši) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,70 (septiņdesmit euro centi).. Visas akcijas ir dematerializētā formā. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas.
 

Gatis Kaķis
 
A/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs
← Atpakaļ