LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCE 2017

Paziņojums par akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”

ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

 

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” (vienotais reģ. nr. 40003017085, juridiskā adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads) valde, pamatojoties uz akcionāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JL Index" (vienotais reģ. nr. 40003989217, juridiskā adrese: Vaļņu iela 4 - 5, Rīga, LV-1050) pieprasījumu sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 15.februārī plkst.10:00 akciju sabiedrības telpās Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 876 000.

 Dienas kārtībā:

  1. Padomes atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana.

 Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā,  2017.gada 15.februārī no plkst.9.30 līdz plkst.10.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2017.gada 7.februāris līdz dienas beigām. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības“Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” ārkārtas akcionāru sapulcē 2017.gada 15.februārī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā un akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem (ja sapulces sasaukšanas iniciators tādus iesniegs)  akcionāri var  iepazīties no 2017.gada 2.februāra līdz 2017.gada 15.februārim līdz darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00 akciju sabiedrības grāmatvedībā Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 3107104.

 

AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde

Šeit iespējams lejupielādēt Pilnvaras veidlapu un lēmuma projektu.pdf

← Atpakaļ