LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2014

                                                                       Akciju sabiedrība
                                    “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
                                                            Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085
                                                     Apmaksātais pamatkapitāls - Ls 438 000
 
 
2014.gada 28.aprīļa
kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi.
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2013. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2013.gada pārskatu.

3. 2013.gada peļņas izlietošana.
3.1.  No 2013.gada peļņas EUR 110799.00 (LVL 77870.00) izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem EUR 0.12 uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs EUR 52560,00.
3.2.  Par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2014.gada 16.jūniju, par dividenžu izmaksas datumu  2014.gada 19.jūniju.

4.Zvērināta revidenta apstiprināšana 2014.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
4.1.
   Par zvērinātu revidentu 2014.gadam apstiprināt SIA „Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV  40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134, atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāta Nr.25.
4.2.  Noteikt revidentam atalgojumu par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1450.00apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. Padomes locekļu vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
5.1.
   Uzņēmuma padomē uz pieciem gadiem tika ievēlēti: Maija Brunovska, Ināra Kanska, Pēteris Augustovs, Jānis Leimanis, Haralds Mozgirs.  
5.2.  Tika noteikts padomes locekļu atalgojums:
         padomes priekšsēdētājam - EUR 215.00 mēnesī pēc nodokļu nomaksas;
         pārējiem padomes locekļiem - EUR 150.00
mēnesī pēc nodokļu nomaksas;
Padomes locekļiem noteikt papildus atalgojumu, kuru aprēķina 2% apmērā no pārskata gada peļņas pirms nodokļiem, šajā summā neiekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un to izmaksājot pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē. 
 
6. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atalgojuma noteikšana revīzijas komitejai.
Revīzijas komitejas funkcijas pildīs uzņēmuma padome, par to nesaņemot atalgojumu.        

Gatis Kaķis
 
A/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs 
 
← Atpakaļ